Actress: Gotou Azusa, Ue Shima Mitsuko
Series: MAC