Actress: Fujita Aiko, Yoshinaga Shizuko
Series: MAC