Actress: Endou Shihori, Otonashi Kaori
Series: JUC